Комиссиялардын катчылары

AZ
Айлана-чѳйрѳ, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо боюнча комиссиянын катчысы

KZ
Экономикалык кызматташтык боюнча комиссиянын катчысы

KG
Билим берүү, маданий, социалдык жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиянын катчысы

TR
Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссиянын катчысы