Türkiye Büyük Millet Meclisi

TBMM’nin kurulduğu 23 Nisan 1920, Türk milletinin binlerce yıllık mazisindeki en önemli tarihlerden biridir. Birinci Dünya Savaşı’nın akabinde başlayan Millî Mücadele’nin, “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” şiarı TBMM’de tecessüm etmiş; İstiklal Harbi TBMM tarafından yönetilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bundan ötürü, “Gazi Meclis” olarak da bilinir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, çatısı altında kurulduğu TBMM, “Hakimiyet Milletindir” esasına dayanarak, Türk milletinden aldığı yetki ile yasama görevini icra eder. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre bu görev devredilemez.

Anayasa’nın yedi kısmından, “Cumhuriyetin Temel Organları” başlıklı üçüncüsünün “Yasama” başlıklı ilk bölümünde, 75 ilâ 100. maddelerde TBMM’ye dair düzenlemeler yer almaktadır.

2017 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılmış; değişiklik sonrası genel seçim, 24 Nisan 2018 tarihinde, başkanlık sistemi altında yapılmıştır.

Kanun teklifi verme yetkisi, bir veya daha fazla imzayla, milletvekillerine aittir. TBMM Genel Kurulunda görüşmelere başlamak için, üye tamsayısının 1/3’ü olan 200 milletvekilinin hazır bulunması gerekir. Genel Kurul, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Karar alan çoğunluk her halükarda üye tamsayısının 1/4’ünden fazla olmalıdır.

TBMM üyeleri beş yıllık bir süre için seçilirler. Yasama dönemi, iki seçim arasındaki süreyi kapsar. Yasama yılı, TBMM iç tüzüğüne göre, 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona erer. 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2 Haziran 2023 tarihinde, 28’inci Yasama Dönemine başlamıştır.